Ενεργά Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικό Έργο "ΣΙΤΩ"
Συμμετοχή του Τομέα στο Ερευνητικό Έργο "ΣΙΤΩ"

Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI 
Συμμετοχή του Τομέα στην Ερευνητική Υποδομή Food Innovation RI