Εκπαίδευση και Έρευνα

Εκπαίδευση

Το Προπτυχιακό πρόγραµµα (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών που ισxύει από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012) χαρακτηρίζεται από δύο κύκλους σπουδών διάρκειας 5 εξαµήνων έκαστος.
Ο πρώτος κύκλος (κορμός) περιλαµβάνει µαθήµατα βασικών σπουδών (γενικού υποβάθρου) και µαθήµατα που έχουν σχέση µε τον πρωτογενή τοµέα της γεωργικής παραγωγής (μαθήματα γεωπονικού υποβάθρου), καθώς η βιομηχανία τροφίμων ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Στα μαθήματα του πρώτου κύκλου περιλαμβάνονται ακόμη μαθήματα Πληροφορικής, Στατιστικής, Οικονομικών, Κοινωνιολογίας και Ξένων Γλωσσών.
Ο δεύτερος κύκλος (κατεύθυνση) περιλαμβάνει μαθήματα εξειδικευμένων σπουδών και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα μαθημάτων από όλα τα πεδία της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων.
Η εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση ερευνητικής πτυχιακής διατριβής. Πολύτιμο κομμάτι της πεντατετούς εκπαίδευσης συνιστά επίσης η πρακτική άσκηση σε βιοµηχανίες τροφίµων και ερευνητικά ιδρύματα.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών. Ο πρώτος είναι διετής και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και ο δεύτερος είναι τουλάχιστον τριετής και οδηγεί σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Προϋπόθεση εισδοχής στον δεύτερο κύκλο είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του προσωπικού του Τοµέα αφορά κυρίως το δεύτερο κύκλο προπτυχιακών σπουδών καθώς και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Ερευνητική Δραστηριότητα και Συνεργασίες
 
Το προσωπικό και οι φοιτητές του Τομέα συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητικές επιδόσεις (αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και ετεροαναφορών) είναι αξιολογότατες, όπως καταδεικνύει και η συμμετοχή μέλους ΔΕΠ του Τομέα μας στον Παγκόσμιο Κατάλογο των συχνότερα αναφερομένων επιστημόνων (highly cited researchers), όπου περιέχονται μόλις 2 Έλληνες επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Ελληνικά ιδρύματα. Ο κατάλογος αποσκοπεί στον εντοπισμό επιστημόνων, Τμημάτων και Εργαστηρίων που είχαν θεμελιώδη συμβολή στην ανάπτυξη της Επιστήμης την τελευταία 20ετία.
Ο Τομέας προσφέρει ένα πλούσιο (σε επιλογές) πρόγραμμα κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διατριβής στα πλαίσια του Προγράμματος Έρασμος/Σωκράτης.
Επιπλέον ο Τομέας συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα με στόχο την εναρμόνιση των Σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στις Επιστήμες Τροφίμων.