Σπουδές

 

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των φοιτητών που επιλέγουν την κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Προπτυχιακό πρόγραµµα  χαρακτηρίζεται από δύο κύκλους σπουδών διάρκειας 5 εξαµήνων έκαστος. Ο πρώτος κύκλος (κορμός) περιλαµβάνει µαθήµατα βασικών σπουδών (γενικού υποβάθρου) και µαθήµατα που έχουν σχέση µε τον πρωτογενή τοµέα της γεωργικής παραγωγής (μαθήματα γεωπονικού υποβάθρου). Ο δεύτερος κύκλος (κατεύθυνση) περιλαμβάνει μαθήματα εξειδικευμένων σπουδών και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα μαθημάτων από όλα τα πεδία της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών. Ο πρώτος είναι διετής και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και ο δεύτερος είναι τουλάχιστον τριετής και οδηγεί σε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. Προϋπόθεση εισδοχής στον δεύτερο κύκλο είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τοµέα αφορά κυρίως το δεύτερο κύκλο προπτυχιακών σπουδών καθώς και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει το πεδίο της βιομηχανικής επεξεργασίας – μεταποίησης και συντήρησης – της γεωργικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής) για την παραγωγή τροφίμων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές