ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΝΤΗ ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ