Καλογρίδου-Βασιλειάδου Δέσποινα

Δ

Γεννήθηκε το 1945 στα Χανιά της Κρήτης όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές στη μέση εκπαίδευση. Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  ξεκίνησε την Πανεπιστημιακή της σταδιοδρομία στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., απ’ όπου και έλαβε το Διδακτορικό της δίπλωμα με άριστα. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο National Institute for Research in Dairying – Reading Aγγλίας, σε νέες  τεχνολογικές και μικροβιολογικές μεθόδους στο γάλα και τα προϊόντα του.
Κυριότεροι σταθμοί της πανεπιστημιακής της σταδιοδρομίας ήταν η εκλογή της ως Επίκουρη καθηγήτρια  (1985), ως  Αναπληρώτρια καθηγήτρια  (1989), η εκλογή σε θέση Διευθύντριας στο νεοϊδρυθέν,  μετά από εισήγησή της, Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων,  στο Τμήμα Γεωπονίας του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990- 1996), η εκλογή της ως Καθηγήτρια (1994) στο ίδιο εργαστήριο και τέλος η απονομή του τίτλου της Ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009).
Δραστηριότητες κατά την πανεπιστημιακή της θητεία:
Διδασκαλία των μαθημάτων της Γενικής Μικροβιολογίας Τροφίμων (1983-1985), της Γενικής Μικροβιολογίας (1984-2009) και της Εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Υγιεινής (HACCP) στις επιχειρήσεις τροφίμων (1998-2009). Συγγραφή σημαντικού αριθμού ερευνητικών εργασιών, με αντικείμενο την μικροβιολογία τροφίμων, δημοσιευμένων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Καθοδήγηση μεγάλου αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών σε θέματα μικροβιολογίας και υγιεινής τροφίμων. Ιδρυτικό μέλος της επιστημονικής ένωσης “Ελληνική Ένωση Γεωπόνων Επιστημόνων  Τροφίμων-ΕΕΓΕΤ” και Πρόεδρος της Ένωσης από την ίδρυσή της το 1990 έως το 1996 .Εκπρόσωπος της Αγροτικής Τραπέζης στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών  “Προβιγάλ Α.Ε.” και “Nestle Ελλάς Α.Ε.” από το 1990-1993. Μέλος μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της μικροβιολογίας των τροφίμων, χρηματοδοτουμένων από ΜΟΠ, ΓΓΕΤ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, τα οποία διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας. Συνεχή παρακολούθηση ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, με σημαντικό αριθμό επιστημονικών ανακοινώσεων. Συνεργασία με Βιομηχανίες (Νestle-Ελλάς, Αγνό, ΜΕΒΓΑΛ και Sandoz-Ελβετίας) και με ερευνητικά κέντρα (Nestec-Ελβετίας, Institute of Food Research  Aγγλίας). Συγγραφή του βιβλίου «Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής  για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων» μετά από εξουσιοδότηση από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών  Ελλάδος Τροφίμων. Κύρια εισηγήτρια η μέλος μεγάλου αριθμού τριμελών επιτροπών για την πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου,  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  και  του Πανεπιστημίου  Θράκης .
Τον Ιανουάριο του 2000 αναλαμβάνει την ίδρυση και την οργάνωση της έναρξης της λειτουργίας, από μηδενική βάση, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων- ΕΦΕΤ υπηρετώντας ως Αντιπρόεδρος έως το 2005. Η χάραξη στρατηγικών  ανάπτυξης  του Οργανισμού, με σκοπό την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού συστήματος της χώρας, η στελέχωση του Οργανισμού με απόλυτα εξειδικευμένους επιστημονικούς κλάδους στα τρόφιμα, η διαμόρφωση προγραμμάτων παρακολούθησης των διατροφικών κινδύνων, η οργάνωση της λειτουργίας της Κ.Υ. και των  Παραρτημάτων Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πάτρας του ΕΦΕΤ,  ο συντονισμός της συνεργασίας του ΕΦΕΤ με τις συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων απετέλεσαν  βασικές προσπάθειες της . Παράλληλα προέδρευσε σε  επιστημονικές επιτροπές οι οποίες ορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Με τις επιτροπές αυτές διαμορφώθηκαν για πρώτη φορά  στη χώρα μας  10 < οδηγοί υγιεινής> για τις επιχειρήσεις τροφίμων,  κάτι που ήταν επιτακτική απαίτηση της Ε.Ε. Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την  «Πρόταση αναμόρφωσης του συστήματος ελέγχου –κυρώσεων για την ασφάλεια των τροφίμων» και Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση σχεδίου για την «Ασφάλεια  Τροφίμων-Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 2004». Στο σχέδιο αυτό στηρίχθηκε η επιτυχία σε θέματα ασφάλειας στη διατροφή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων.
Το 2003 βραβεύτηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών  & Συναφών Επαγγελμάτων και το 2004 από το Σωματείο Κρεοπωλών για την εξαίρετη συνεργασία και την προσφορά στους κλάδους τους. Την 1η Μαρτίου 2005,  μετά από παραίτησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ,  επιστρέφει στην πανεπιστημιακή της θέση όπου και παραμένει  έως το 2009.

Ιδιότητα: Καθηγητής 

Ειδικότητα: Μικροβιολογία Τροφίμων 

Status: Καθηγητής 

Specialty: Μικροβιολογία Τροφίμων