Συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της τελικής έκθεσης επαλήθευσης του έργου με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04797