Οδηγός Σπουδών Μεταπτυχιακού

 • Γενικές Πληροφορίες

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ καλύπτει τους επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με την πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή, τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων με γεωργική σημασία.
  Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες τόσο για την παραγωγή νέας γνώσης στη γεωπονική επιστήμη, όσο και στη μετάδοση των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές.

  Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • Η προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε μιας από τις Ειδικεύσεις που παρέχονται από τη Σχολή.
  • Η ενίσχυση της γεωργικής έρευνας στη χώρα μας που θα συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στην στήριξη του έργου των γεωπόνων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία γενικά.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες που είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών.
  • Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που προέρχονται από άλλες χώρες.

  Το πρώτο, πλήρως οργανωμένο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας λειτούργησε το 1972 με (3) Ειδικεύσεις.
  Με την Υ.Α. Β7/29/31.12.1993 το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος αναμορφώθηκε παρέχοντας μεταπτυχιακές σπουδές για λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού και στην ειδίκευση: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
  Το Πρόγραμμα αναμορφώθηκε εκ νέου το έτος 2000 (Υ.Α. Β7/233/23.09.2000) ώστε να παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου σε οκτώ (8) Τομεακές και τρεις (3) Διατομεακές Ειδικεύσεις (μία εξ αυτών η ειδίκευση Οινολογία – Αμπελουργία).

  Τα διοικητικά όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχουν ως σκοπό την ομαλή και σωστή λειτουργία του και διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του ΠΜΣ λαμβάνονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), μετά από εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).
  Επιπλέον, σε κάθε Ειδίκευση λειτουργεί μία Επιτροπή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΕΜΕ) που είναι υπεύθυνη για κάθε θέμα που αφορά την Ειδίκευση που εξυπηρετεί.
  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής και είναι το ανώτατο όργανο αποφάσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
  Την διοικητική ευθύνη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), της οποίας μέλη είναι οι πρόεδροι των ΕΜΕ. Πρόεδρος της Συντονιστικής επιτροπής είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.
  Η ΣΕ συντονίζει τη λειτουργία του ΠΜΣ και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), η οποία παίρνει τις τελικές αποφάσεις.
  Σε κάθε Μεταπτυχιακή Ειδίκευση λειτουργεί Επιτροπή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΕΜΕ) που αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, ένας εκ των οποίων προεδρεύει.
  Την ΕΜΕ απασχολούν θέματα μεταπτυχιακού επιπέδου της αντίστοιχης Ειδίκευσης ενώ, στις αρμοδιότητές της είναι να ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ της Ειδίκευσης για τα θέματα που τους αφορούν.

  Διευθυντής ΠΜΣ: Καθηγητής  Α. Θρασυβούλου

  Πρόεδροι των ΕΜΕ
  Ειδίκευση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Καθηγητής Κ. Μπιλιαδέρης
  Διατομεακή Ειδίκευση Οινολογία -Αμπελουργία: Καθηγητής  Ε. Σουφλερός

   

  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

  Διαδικασίες εισαγωγής-Υποχρεώσεις-Δικαιώματα φοιτητών

  Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας ή συναφών ισότιμων Τμημάτων ημεδαπού ή αλλοδαπού ιδρύματος.
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν α) αίτηση μέσα στο μήνα Μάιο στη Γραμματεία της Σχολής και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας αξιολόγησης (εντός του 1ου δεκαημέρου του Οκτωβρίου).
  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω στοιχεία (Παράρτημα Α του νέου Κανονισμού):
  -Βαθμός πτυχίου, με ποσοστό βαρύτητας 55%.
  -Συνάφεια σπουδών, με ποσοστό βαρύτητας 35%.
  -Πρόσθετα προσόντα 6%.
  -Γενική εικόνα από συνέντευξη 4%.
  -Ξένη Γλώσσα Ε/Α (Επιτυχών/Ανεπιτυχών)
  Οι υποψήφιοι κάθε Ειδίκευσης εξετάζονται στην επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι της Ειδίκευσης Οινολογίας – Αμπελουργίας μπορούν να εξετάζονται στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας. Απαλλάσσονται της εξέτασης στην ξένη γλώσσα οι κάτοχοι πτυχίων επιπέδου Proficiency.
  Η ΕΜΕ συντάσσει κατάλογο με βάση τον τελικό βαθμό κάθε υποψήφιου. Επιτυχόντες μπορεί να είναι όσοι συγκεντρώνουν ταυτόχρονα τελικό βαθμό από 5 και άνω και (Ε) στην ξένη γλώσσα.
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι εκείνοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
  Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. εισάγονται στο ΠΜΣ χωρίς εξετάσεις ως υπεράριθμοι και μπορούν να εγγραφούν σ? αυτό οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από την οποία υπολογίζεται και η χρονική διάρκεια των σπουδών τους.
  Επιλογή Αλλοδαπών Υποψηφίων
  Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, με πτυχίο ΑΕΙ εξωτερικού, επιλέγονται με κριτήρια την αναλυτική βαθμολογία, δύο συστατικές επιστολές και την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στο ΠΜΣ της Γεωπονικής Σχολής μπορεί να εγγράφονται όσοι:
  -Έχουν υποβάλει αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και έχουν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  -Έχουν έγκριση της ΕΜΕ ότι το πτυχίο τους είναι συναφές ή ισότιμο με εκείνο της κατεύθυνσης, στην οποία εμπίπτει η Ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρονται.
  -Έχουν προσκομίσει δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων Κέντρων Έρευνας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  -Έχουν προσκομίσει
  α) Την ισοτιμία ή αντιστοιχία πτυχίου από τον κρατικό φορέα αναγνώρισης τίτλων σπουδών του εξωτερικού ή
  β) Αντίγραφο αίτησης για χορήγηση της ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τον ίδιο φορέα.
  Στη δεύτερη περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ, εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα, με την υποχρέωση να προσκομίσει την ισοτιμία του πτυχίου πριν την αποφοίτησή του από το ΠΜΣ
  Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να εγγράφονται στο ΠΜΣ με την υποχρέωση να παρακολουθήσουν, επιτυχώς και παράλληλα με τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, το Ελληνικό Σχολείο του Α.Π.Θ. Οι αλλοδαποί απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων επιλέγονται με κριτήρια όμοια με εκείνα που εφαρμόζονται για τους Έλληνες απόφοιτους Ελληνικού Πανεπιστημίου.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 24 ΔΜ. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με επιπλέον 12 ΔΜ.
  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, κατά την είσοδο του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, συντάσσει ατομικό πρόγραμμα σπουδών, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή του, για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει, ενώ η παρακολούθηση αυτών είναι υποχρεωτική.
  Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα που ενδεχόμενα δεν έχει παρακολουθήσει.
  Ο κύκλος σπουδών του ΠΜΣ της Γεωπονικής Σχολής, που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διαρκεί κατ΄ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό, να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διατριβής ή και ο χρόνος φοίτησης.

   

  Διδακτορικό

  Διαδικασίες εισαγωγής-Υποχρεώσεις-Δικαιώματα φοιτητών

  Στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγεί στο Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί:
  -Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της Σχολής Γεωπονίας ή άλλων ισότιμων, αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  -Μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ και βρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής της Μεταπτυχιακής ερευνητικής τους εργασίας.

  Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξη (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση ή αναστολή για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
  Ο υποψήφιος Διδάκτορας συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση Προόδου σε συνεργασία με την τριμελή του επιτροπή, η οποία αναφέρει:
  α) την πρόοδό του,
  β) την ανάγκη ή μη για την συνέχιση της εργασίας του καθώς και
  γ) τον προγραμματισμό εργασιών για το επόμενο έτος.
  Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι Διδάκτορες, για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, μπορούν να συμμετέχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους.

  Περισσότερες πληροφορίες: 
  Ιστοσελίδα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.
  http://pspagro.web.auth.gr