Οδηγός Σπουδών Προπτυχιακού

 • Η Διάρκεια Σπουδών σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αποτελείται από 10 εξάμηνα σπουδών (5 έτη). Τα πρώτα πέντε εξάμηνα σπουδών (Κορμός) περιλαμβάνουν μαθήματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τέλος του πέμπτου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις πέντε Κατευθύνσεις Σπουδών, που έχουν διάρκεια 5 εξαμήνων.

  Οι πέντε κατευθύνσεις σπουδών (με αλφαβητική σειρά) είναι:
  Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ)
  Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ)
  Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής (ΕΒ)
  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤ)
  Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)
  Τα πέντε (1-5) πρώτα εξάμηνα, περιλαμβάνουν μαθήματα γενικού και γεωπονικού υποβάθρου (μαθήματα κορμού) και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (6-10) εξάμηνα περιλαμβάνουν μαθήματα κατεύθυνσης.

  Στο πρόγραμμα Κορμού υπάρχουν 26 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής (ένα στο 3ο, ένα στο 4ο και δύο μαθήματα στο 5ο εξάμηνο σπουδών). Οι φοιτητές ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, επιλέγουν αντίστοιχα μαθήματα από τους Καταλόγους μαθημάτων επιλογής. Ειδικότερα οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων επιλέγουν υποχρεωτικά στο 3ο εξάμηνο τη Βιοχημεία, στο 4ο εξάμηνο τη Γενική Μικροβιολογία και στο 5ο εξάμηνο τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες και Οινολογία-Οινοπνευματώδη Ποτά.
  Στη πρόγραμμα σπουδών Κατεύθυνσης υπάρχουν επίσης μαθήματα επιλογής και υποχρεωτικά. Η Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει 15 υποχρεωτικά και 10 επιλογής μαθήματα. Για όλες τις κατευθύνσεις από τα μαθήματα επιλογής τα 3 μπορεί να επιλέγονται και από άλλες Κατευθύνσεις.
  Τα μαθήματα είναι ισότιμα ως προς τις διδακτικές μονάδες. το κάθε μάθημα  λαμβάνει 3 διδακτικές μονάδες. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πιστωτικές μονάδες  (μονάδες ECTS) που σε διεθνές επίπεδο δείχνουν τον όγκο εργασίας του φοιτητή για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος. Ο φοιτητής θα πρέπει σε κάθε εξάμηνο να παρακολουθήσει μαθήματα με ελάχιστο σύνολο 30 πιστωτικές μονάδες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η  Σχολή έχει 10 εξάμηνα σπουδών, ο φοιτητής συνολικά χρειάζεται 300 πιστωτικές μονάδες για να λάβει το πτυχίο του συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων της Πτυχιακής Διατριβής, της Πρακτικής άσκησης και της Ξένης Γλώσσας.

  Κάθε φοιτητής εκπονεί την Πτυχιακή Διατριβή, που μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, στο 10ο εξάμηνο σε θέμα της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί. Η πτυχιακή διατριβή βαθμολογείται από 3 καθηγητές (επιβλέπων και δύο άλλοι της Κατεύθυνσης) και λαμβάνει 15 διδακτικές μονάδες

  Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και διαρκεί τρεις (3) μήνες. Πραγματοποιείται στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ και σε Φορείς Υποδοχής του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι προυποθέσεις και ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης περιλαμβάνονται στος σχετικό κανονισμό της ΠΑ. Η ΠΑ πιστώνεται με 10 διδακτικές μονάδες (15 ή 12 ECTS) και η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με την ένδειξη “επιτυχώς” ή “ανεπιτυχώς”

  Κάθε φοιτητής καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με το σύμβουλο σπουδών ο οποίος ορίζεται από τη Σχολή. Η απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας ορίζεται σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων (Νόμος 4009/2011) και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής

  Η Γεωπονική Σχολή συμμετέχει στην Τομειακή δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Δια Βίου Μάθηση LLP Erasmus” 2007-2013, η οποία αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ενθάρυσης διμερών δια-πανεπιστημιακών συμφωνιών και αύξησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας φοιτητών.

  Στη Γεωπονική Σχολή λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 12 Ειδικεύσεις μεταξύ των οποίων είναι η Ειδίκευση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και η διατομειακή Οινολογία και Αμπελουργία. Η διάρκεια Σπουδών είναι τρία εξάμηνα και οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Οι φοιτητές μπορούν μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού: http://pspagro.web.auth.gr/

  odigos_spoudon2022


  Αρχείο
 •