Πρόγραμμα Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: Ολική Διαχείριση Ποιότητας στην Βιομηχανία Τροφίμων

2017 Ολική Διαχείριση Ποιότητας

 

 

Ημερομηνία:2017-03-18

Τόπος Διεξαγωγής: Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 


Συνημμένα:

Date:2017-03-18

Venue: Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 


Attachments: