Σύνδεση Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων με τη Βιομηχανία Τροφίμων

2003 Σύνδεση Τομέα με βιομηχανία

Ημερομηνία:2003-05-10

Τόπος Διεξαγωγής: Αγρόκτημα Α.Π.Θ. 


Συνημμένα:

Date:2003-05-10

Venue: Αγρόκτημα Α.Π.Θ. 


Attachments: